Mensen en het Genootschap: Hans Bas Val

In de lange historie is veel werk verricht door lutheranen en ook vandaag nog heeft het NLG een belangrijke invloed op het maatschappelijk leven, zowel binnen als buiten Nederland. Maar wie zijn
de mensen van het Genootschap? In e/kkwartaal komen ze nu aan het woord over
hun werk, visie en ervaringen. Deze keer: Hans Bas Val.

“Eigenlijk ben ik een beetje via de zijlijn bij het Nederlands Luthers Genootschap betrokken geraakt”, begint Hans Bas Val. “Door mijn betrokkenheid bij de financiële sanering van de ELG Rotterdam en sluiting van de Vaste Burchtkerk, ben ik in de financiële commissie van de synodale commissie beland en van daaruit kreeg ik ook te maken met het NLG. De toenmalige penningmeester, Jaap Struckman betrok mij bij de financiën en in 1994 ben ik hem opgevolgd. En tot nu toe ben ik bij de club gebleven”, lacht hij.

Penningmeester

Momenteel fungeert Val als penningmeester voor het NLG en voor de Luther Stichting en onderhoudt hij vele binnen­landse en internationale contacten. Met name voor subsidie ­en fondsenwerving als ook de toedeling van gelden aan de diverse projecten heeft Val een belangrijke taak binnen het bestuur. “Vaak zijn dit soort dingen persoons gerelateerd”, zo Val. “Inmiddels heb ik een groot netwerk en kent men mij binnen de lutherse geledingen. Als ik ten behoeve van de Luther Stichting of het Genootschap een mail uitstuur met een verzoek om donaties voor een project, komt er moeiteloos een flink bedrag binnen. Dat is heel fijn, daar kunnen we weer veel mooie dingen mee doen.”

Accent lag op inwendige zending

Na bijna dertig jaar betrokkenheid bij het NLG weet hij veel te vertellen over zowel de historische ontwikkeling van het Nederlands luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending naar het huidige Nederlands luthers Genootschap als het zendingswerk zelf dat vanuit het NLG verricht werd. De inwendige zending, zoals dat heette, was in de begintijd van het Genootschap in wezen veel belangrijker dan het buitenlands zendingswerk”, vertelt Val. “Het voorzag in een maatschappelijke behoefte, passend in de tijd van toen. Er zijn armenhuizen ontstaan, weeshuizen, scholen, ziekenhuizen – in Amsterdam behoorden hele straten aan de lutherse kerk”.

Lees het volledige artikel dat recent verscheen in ELK Kwartaal

(Tekst: Leonie Crom-Wagenaar)

Zendingserfgoed terug

Op 11 januari is een oude bruikleen van het Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending door __ het Tropenmuseum Amsterdam weer teruggegeven aan het genootschap. Het gaat om vier objecten die in 1927 in bruikleen zijn gegeven nadat ze eerder op een tentooonstelling voor het 75-jarig jubileum van het genootschap hadden gestaan, allemaal afkomstig van de Batu-eilanden bij het eiland Nias voor de westkust van Sumatra.

Topstuk is een nagebouwd hoofdenhuis (‘omo’), een groot miniatuur (85x85x43 cm), in de traditionele stijl van deze eilanden. Deze verkeerd nog in uitstekende staat. De voor­werpen waar ook een haan, een muziekinstrument en een schild toe behoren zijn voorlopig naar-het Luther Museum in Amsterdam overgebracht voor een tentoonstelling over Nederlandse lutheranen naar overzee. Daarna komt de bruikleen naar het Zendingserfgoedhuis. Het is mooi nu ook enkele voorwerpen uit het Lutherse zendingsverleden in de collectie te hebben.

Tentoonstelling Luther & De Wereld

De tentoonstelling Luther & De Wereld vertelt een deel van de verhalen van lutherse contacten met de rest van de wereld. Over de strijd om een eigen predikant in Nieuw-Amsterdam in de zeventiende eeuw en de stichting van een eigen plantage met tot slaafgemaakten in Suriname in de achttiende eeuw. Over de zendelingen die in de negentiende eeuw naar Indië werden gestuurd en de oprichting van de Lutherse Wereldfederatie in de twintigste eeuw.

Luther & de Wereld is van 11 mei tot en met 24 september te zien.

Er is tevens een lezingenprogramma:

28 mei – Lezing
Presentatie van Ramona Negrón en Jessica den Oudsten over hun onderzoek naar de grootste slavenhandelaren van Amsterdam. Meer informatie
16:00 – 17:00

25 juni – Lezing
Een lezing van Karel Weener over de Lutherse zending op de Batoe-eilanden. Meer informatie
16:00 – 17:00

Aanmelden voor één van de lezingen kan door een email te sturen naar info@luthermuseum.nl.

 

Aardbeving Syrië/Turkije: oproep giften noodhulp Lutherse Wereldfederatie

Een aardbeving met een kracht van 7.8 in de vroege morgen van 6 februari heeft enorm veel verlies van mensenlevens, menselijk leed en materiële schade veroorzaakt in een groot gebied op de grens van Turkije met Syrië. Meer dan veertig kleinere bevingen en naschokken volgden. Inmiddels zijn er naar schatting meer dan 40.000 doden en onnoemelijk veel mensen zonder dak boven hun hoofd. Reddingswerk komt op gang in Turkije, maar ligt aanzienlijk moeilijker in het door oorlog geteisterde Syrië. Er is behoefte aan medische spullen, aan voedsel, water, onderdak en hygiëne spullen. Het is koud, veel mensen slapen in auto’s en op parkeerplaatsen.

De situatie voor Noord-West Syrië en de stad Aleppo is nog nijpender. Het gebied en de stad, die al deels in puin ligt door de oorlog in Syrië, zijn moeilijk toegankelijk voor hulpverleners en goederen. De wegen zijn kapot, de verbindingen met Turkije, waar logistiek alles vandaan moet komen, nauwelijks begaanbaar.

De Lutherse Wereldfederatie werkt, juist vanwege die oorlog, al jaren samen met lokale partners in Noord-West Syrië en Aleppo. Daarmee is de LWF een van de weinigen die direct toegang heeft tot de getroffen gebieden. Vanuit Syrië is een dringende noodkreet om hulp gedaan. Helaas zijn ook veel hulpverlenende organisaties getroffen doordat werknemers vermist of dood zijn, of omdat hun families getroffen zijn. Partnerorganisaties van de Lutherse Wereldfederatie onderzoekt momenteel wat het meest nodig is en hoe spullen en hulpverleners het beste ter plekke kunnen komen.

Uw gemeente, uw diaconie, uw individuele gemeenteleden danwel degenen die zich betrokken voelen en gelieerde instellingen kunnen direct financieel helpen via een bijdrage aan het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending:

NL28 INGB 0000 0433 60 tnv Nederlands Luthers Genootschap
onder vermelding van
‘aardbevingsramp Syrië’
(RSIN/ANBI 805955963).

Het genootschap zorgt dat uw bijdragen direct op de juiste plek komt bij de LWF en dus in Syrië

Met dankbare groet,

Praxedis Bouwman, voorzitter NLG
Hans Bas Val, penningmeester NLG

Het Nederlands Luthers Genootschap: hoe het ontstond

Het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending is opgericht in de 19e eeuw, in een tijd dat zendingswerk een opleving doormaakte. Er werden veel zendings- en bijbelgenootschappen opgericht en de drang om het christelijk geloof verder te verspreiden was groot. Daarnaast leidden maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ontkerkelijking, werkloosheid, armoede en drankzucht, tot het oprichten van instellingen voor inwendige zending.

NLG na 1940

De begintijd van het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending werd in Nederland vooral gekenmerkt door het oprichten van zondagsscholen en jeugdwerk, door het ontstaan van lutherse gemeenschappen, en buiten Nederland door zendingswerk in de koloniën. Eerder kwam de beginperiode aan bod. We vervolgen met de naoorlogse tijd.

Zielen op zolder: de gewetensparadox van de lutherse zendeling WIllem Steinhart

In zijn boek Steinharts biecht – Zielenstrijd op de Batoe-eilanden beschrijft Karel Weener boeiend en indringend hoe de zendeling Willem Steinhart, in 1924 uitgezonden naar de Batoe-eilanden aan de westkust van Sumatra, met hoge idealen op de eilanden arriveert. Langzamerhand beseft hij de impact van jarenlange pogingen van zendelingen om de zielen van de Niassebevolking op de Batoe-eilanden te winnen voor het christendom: het leidde tot een ware verwoesting van de inheemse cultuur.

 

Het boek Steinharts biecht is verkrijgenbaar bij NLG / J.B. Val – jb@val.nl
ISBN 978902443437. Prijs € 24.90

Projectsteun in 2022

De Luther Stichting/Nederlands Luthers Genootschap hebben in 2022 verschillende projecten gesteund. In dit verslag leest u over Oekraïne, Estland, Jeruzalem en andere projecten. Uw steun blijft nodig.

Oekraïne

Een uitvoerig verslag van Praxedis Bouwman over de hulpverlening door de Lutherse Wereldfederatie en de Martin Luther Bund in Oekraïne verschijnt in Elkkwartaal. Ook de Martin Luther Bund is uiteraard nauw betrokken bij de hulpverlening. Vanuit de lutherse kerk in Warschau wordt de hulpverlening kortgesloten met de lutherse kerken in Kiev en in Odessa. De lutherse bisschop van Odessa bestuurt zelf de hulpbus. Het pas bevrijde, maar zwaar getroffen Cherson, ligt naar Oekraïense begrippen in de buurt van Odessa. Ook de lutherse kerken in Tsjechië en Hongarije(!) zijn nauw bij de hulpverlening betrokken.
De lutherse bisschop van St Petersburg heeft noodgewongen Rusland moeten verlaten.

Diasporagabe Estland

Door alle problematiek rond Oekraïne dreigt de Diasporagabe van de Martin Luther Bund wat in de verdrukking te komen. Deze is dit jaar bestemd voor het theologisch instituut van de lutherse kerk in Estland.

Honger

Over de hulpverlening aan Oekraïne is een delegatie van uit Geneve apart bij ons langs geweest die ons ook gevraagd heeft de steeds toenemende problematiek van de oplopende honger in de wereld, verergerd door de oorlog die Rusland, niet te vergeten. De LWF/LWS komt in landen als Tsjaad, Centraal Afrika, Zuid-Soedan, Ethiopië voor steeds grotere problemen te staan. Onze financiële hulp is zeer welkom.

Augusta Victoria Hospitaal

Het Augusta Victoria Hospitaal in Jerusalem, waar ook de Palestijnen terecht kunnen, ontvangt steeds trouw van een aantal gemeenten en lutheranen steun, van harte aanbevolen.

Nias en de Batu eilanden

Recent heeft een delegatie van de BNKP de lutherse kerk van Nias en de Batu eilanden ons een bezoek gebracht. Wij sponsoren met uw hulp nog steeds een aantal studenten van de Batu eilanden en assisteren bij allerlei projecten. Binnenkort verschijnt in Elk-kwartaal een uitvoerige rapportage.

Gaarkeuken Paramaribo

De gaarkeuken in Paramaribo nadert zijn voltooiing. Ondanks corona en materiaalschaarste is het bijna gelukt de renovatie van de ds Kingzaal achter de Maarten Luther Kerk gereed te krijgen. Momenteel is men bezig met de (keuken) inrichting.

Uw steun blijft nodig

Uw bijdragen kunt u overmaken op onderstaande rekeningen:

Luther Stichting NL25 INGB 0002 6509 68
Onder vermelding van Estland of Oekraïne
www.lutherstichting.nl

Nederlands Luthers Genootschap NL 28 INGB 0000 0433 60 Onder vermelding van Batu, Oekraïne, Suriname, honger of Augusta Victoria Hospitaal www.luthersgenootschap.nl

Van harte aanbevolen en U goede feestdagen toewensend,

Hans Bas Val, penningmeester NLG/LS