Luthers Genootschap

Het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending (Luthers Genootschap) is op 5 april 1852 opgericht te Amsterdam. Volgens de statuten is het een vereniging van lutheranen, die hun kerk liefhebben wegens haar nieuw-testamentische geloofsrichting en die het grondbeginsel van haar belijdenis, nl. de rechtvaardiging van de zondaar uit genade door het geloof in de Heer Jezus Christus, door de bediening van Woord en Sacrament wensen te zien gehandhaafd en voortgeplant.

De opdracht van het Genootschap is “het verlenen van steun op het gebied van binnen- en buitenlandse zending in de ruimste zin van het woord, in het algemeen en van Evangelisch-Lutherse Kerken alsmede van Evangelisch-Lutherse Gemeenten in Nederland in het bijzonder”.

Zoals de meeste zendingsgenootschappen verrichtte het Luthers Genootschap haar werkzaamheden zelfstandig en niet in opdracht van de kerk waarmee zij zich verbonden voelde. Zending was iets dat buiten de kerk gebeurde. In 1943 kwam daar verandering in, toen de Zendingsraad werd opgericht, die onder de vleugels van de lutherse synode kwam. De Zendingsraad nam de apostolaire en missionaire verantwoordelijkheid van het Genootschap over en werd daarin bijgestaan door de lutherse gemeenten die hun leden bewust maakten van ieders individuele zendingsopdracht. Het Genootschap kreeg de functie van fondsenwerver en subsidiënt van buitenlandse projecten van de Zendingsraad en binnenlands gemeenteopbouwwerk.

In 1998 droeg de Zendingsraad haar werk over aan de dienst voor missionair en diakonaal werk en oecumenische relaties (MDO) van Kerkinactie, als gevolg van het besluit van de lutherse synode om toe te werken naar een vereniging van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. In 2012 zijn de drie kerken verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Vanaf dat moment kwam het Luthers Genootschap weer in beeld om in samenwerking met Kerkinactie haar opdracht verder handen en voeten te geven, niet alleen als subsidiegever, maar vanuit een actieve betrokkenheid bij het missionaire werk dat in de loop van meer dan 150 jaar was opgebouwd.

Het Nederlands Luthers Genootschap beschikt over de ANBI status.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Adres: Kerkstraat 74, 4285BC Woudrichem

Bank: NL28 INGB 0000 0433 60

RSIN nr: 816319790