Projectvoorstel Bahu Mem Bahu

PROJECTVOORSTEL oktober 2016 – oktober 2017

Vanaf 1889 tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft het Nederlands Luthers genootschap voor In- en Uitwendige Zending samen met de Rheinische Mission zendelingen naar Nias en de Batoe-eilanden gestuurd. De Nias en de Batu(oe)-eilanden liggen voor de kust van Sumatra en horen bij de Indonesische provincie Noord-Sumatra.

Vanuit die samenwerking op het eiland Nias en de Batu-eilanden is de BNKP, Banua Niha Keriso Protestan, ontstaan. Een nog steeds groeiende lutherse kerk met inmiddels 456.802 (volgens de laatste cijfers van de Lutherse Wereldfederatie) leden. De BNKP werkt samen met andere lutherse kerken in Indonesië in een LWF Nationaal Commitee Indonesië, maar is als kerk ook sinds 2001 zelfstandig lid van de LWF. De kerk bestrijkt vooral het gebied van Nias en de Batu-eilanden.

Op dit moment wordt de kerk geleid door ephorus (bisschop) Tuhoni Telaumbanua. Geen onbekende voor Nederlandse lutheranen, hij schreef jaren geleden samen met Uwe Hummel het boek ‘Cross and Adu’, een historisch-sociologisch onderzoek naar de ontmoeting tussen christendom en de oorspronkelijke religies op Nias en de Batu-eilanden. Onlangs werd het boek vertaald in het Indonesisch, ter gelegenheid van het feit dat 150 jaar geleden met de eerste lutherse zendelingen (1865) op Nias de basis voor de BNKP werd gelegd.

De BNKP heeft zo’n 1089 gemeentes, ruim 536 predikanten, 691 onderwijzers/preekbevoegden en nog eens 38 vicarissen. Ondanks deze aantallen is er nog steeds een tekort aan predikanten. Theologen/predikanten, maar voornamelijk godsdienstonderwijzenden worden opgeleid aan het Seminarie (Theologische Hogeschool) STT BNKP Sundermann

Het merendeel van de inwoners van Nias is luthers, de meeste leden van de BNKP zijn Niassers. Maar ook op de Batu-eilanden zijn er zo’n 19.000, in ongeveer 50 gemeentes.

Vanaf 1889, met een aantal jaren onderbreking na de onafhankelijkheid van Indonesië en weer opgepakt in 1989, is er een levendig contact tussen het Nederlands Luthers Genootschap. Dat contact is breed, omvat het hele scala van materiële, financiële ondersteuning tot ondersteuning in kennis. In de loop der tijd is de relatie gegroeid naar een samenwerkende relatie. In alle projecten die lopen, wordt een inspanning van beide kanten gegeven. 

Gemeenschap zijn in de Batu-eilanden

Voor dit specifieke luthers-brede project voor het reformatiejaar staan de Batu-eilanden in het vloedlicht. In tegenstelling tot Nias, dat weliswaar grote armoe kent, staan de Batu-eilanden dag in dag uit voor een enorme logistieke uitdaging. De Batoe-eilanden hebben een gezamenlijke oppervlakte van 1154 km² en bestaan uit 48 kleine eilanden waarvan er ongeveer twintig bewoond zijn. Tot de laatste behoren de drie grootste eilanden:

  • Pini met een oppervlakte van 312,7 km² en een maximale hoogte van 82 m.
  • Tanahmasa met een oppervlakte van 344,3 km² en een maximale hoogte van 204 m
  • Tanahbala met een oppervlakte van 467,6 km² en een maximale hoogte van 302 m

Traditioneel heeft de bevolking van deze eilanden veel contacten met Nias. Het bestuurlijke centrum ligt op het eiland Pulau Telo.

Vanwege de enorm uitgestrekte ligging en de slechte verbindingen met Sumatra, de logische betrokkenheid op Nias, worstelen de Batu’ers altijd met logistiek. Logistiek om gemeenschappen, kerkgemeenschappen op de eilanden met elkaar te verbinden, om predikanten (niet genoeg voor iedere gemeente) van het ene eiland naar het andere te krijgen en ook om materieel aan te voeren. Het Nederlands Luthers Genootschap heeft vroeger al eens een boot gebouwd, maar die was aan vernieuwing toe. Inmiddels is er een nieuwe. Maar er is een tweede boot nodig. Een open ‘speed’ boot, met een zeildak erboven voor het vervoer van mensen (+/-6) en goederen. Dat laatste is weer van belang omdat inmiddels op de eilanden zogeheten ‘pastorhouses’, predikantswoningen die dienen als gemeenschapshuis voor de gemeentes, worden gebouwd. Cement bijvoorbeeld komt met de boot op de eilanden.

CONCREET:

1 boot                         ongeveer € 6000

Pastorhouse (6x)       per stuk   € 4000

De verwachting is dat in het reformatiejaar €23.000 opgehaald kan worden. Dat betekent dat we één boot en vier pastorhouses zouden kunnen financieren. Van alles dat meer binnenkomt, kan worden bijgedragen aan pastorhouse no 5 en 6.

De verantwoording van de financiële hulp wordt administratief gegarandeerd via het Nederlands Luthers Genootschap. De ervaringen zijn goed met BNKP. Met de BNKP is jaarlijks face-to-face contact, en door het jaar heen veel emailcontact. De BNKP heeft haar financiële boekhouding op orde.

Het idee van het project is bovendien dat er een uitwisseling plaats gaat vinden (zie projectvoorstel algemeen). Gezien de warme contacten zal dat geen probleem opleveren. Er is voldoende materiaal aanwezig of kan worden geproduceerd voor promotiedoeleinden. Bovendien is er voldoende kennis in Nederland over Nias en de Batu-eilanden, neem bijvoorbeeld prof Klaas Zwanepol, hij gaf een tijd geleden een aantal weken les op het seminarie; of Uwe Hummel (docent seminarie Nias van 1994-2001), of…..

Contacten meer op gemeenteniveau, mensen in beeld, zal ook geen probleem zijn. Het is ook nog eens de bedoeling dat de voorzitter van het NLG in oktober 2017 naar Nias zal gaan in het kader van de reformatie-herdenking.

WIE?

Dit is een project dat heel breed gedragen kan worden: door gemeenten, diaconieën, synode, NLG, NLVB, jeugd, noem maar op.

CONTACTEN:

Het Nederlands Luthers Genootschap is de coördinerende spil in financiën en contacten.

Schouder aan schouder om € 20.000 bij elkaar te krijgen voor de BNKP, de Lutherse Kerk op Nias en de Batu-eilanden in Indonesië.

Voor: 2x open ‘speed’ boten met zeildak voor vervoer van mensen en goederen tussen de Batu-eilanden! En wat overblijft gaat naar de bouw van pastorieën.