Jaarverslag 2012

 

VERSLAG OVER HET JAAR 2012 VAN HET BESTUUR VAN HET

NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is in het verslagjaar als volgt samengesteld:

Mw. drs. I. Fritz, voorzitter

Mw. C. Aartsen-Kraaijpoel, secretaris

Drs. J.B. Val, penningmeester

Dr. drs. Chr. Minderhoud, lid

 

Bestuursvergaderingen en afvaardigingen.

In 2012 kwam het bestuur bijeen op 17 april. Daarnaast vond er regelmatig overleg plaats tussen leden van het bestuur, al dan niet met derden, over de dagelijkse gang van zaken.

In januari vond er in Kusuh Kusuh Sereh op Ambon een ontmoeting plaats tussen dr. Drs. Minderhoud en de oud-voorzitter van het Luthers Genootschap dr. Uwe Hummel. Dr. Hummel is werkzaam als docent aan het luthers seminarie in Papua Nieuwguinea een was hier met vakantie, dr. Drs. Minderhoud bezocht Ambon in het kader van het partnerschap dat de gemeente Kusuh Kusuh Sereh onderhoudt met luthers Den Haag.

Op 22 september nam drs. Val deel aan de ontmoetingsdag voor kerkenraden en besturen in Ede, die door het interim-bestuur van de Evangelisch-Lutherse Synode was belegd.

In de zomer bracht drs. Val samen met ds. H. Mudde een bezoek aan de lutherse kerk van Suriname.

Mw. drs. Fritz en drs. Val vertegenwoordigden het Luthers Genootschap in het overleg met Kerkinactie en Kerkinactie Interactief.

Mw. Aartsen is de lutherse afgevaardigde in de Nederlandse Zendingsraad.

Activiteiten en projecten

Indonesië:

  1. Nias en Batu-eilanden

De ondersteuning van de projecten op Nias betrof de doorgaande steun aan predikantsweduwen en de studiebeurzen voor 8 theologiestudenten (6 vrouwen en 2 mannen) afkomstig van de Batu-eilanden.

Op Paaszondag werd ten gevolge van kortsluiting het grootste deel van de BNKP Senior High School in Gunungsitoli door brand verwoest, inclusief inventaris en leermiddelen. Het bestuur heeft hulp toegezegd bij de wederopbouw.

In de generale assemblee van de BNKP in juli is dr. Tuhoni Telaumbanua benoemd tot nieuwe bisschop (“ephorus”). Het bestuur heeft hem geluk gewenst met deze benoeming. Hier is ook besloten dat de geloofsbelijdenis en de liturgie van de kerk volgens de lutherse geloofsleer en identiteit opgesteld gaat worden.

Een tweede gelukwens ging in oktober naar de rector en team van de Theologische Hogeschool Sundermann die het bericht ontvingen dat de Indonesische regering bij monde van de Nationale Accreditatie Raad de instelling voor hoger theologisch onderwijs de accreditatiestatus heeft toegekend.

Het bestuur is in samenwerking met Kerkinactie Interactief betrokken bij de uitzending van een onderwijskundige naar de Theologische Hogeschool Sundermann, zoals in het vorige jaarverslag al gemeld. De lutherse gemeente Amsterdam Zuidoost is de uitzendende gemeente, waar op 22 januari mw dr. Hillie Veneman is uitgezonden. Mw. drs. Fritz en mw. ds. Winckler-Huliselan waren de voorgangers in deze dienst die gezamenlijk met de Indonesische Christen Gemeenschap PERKI werd gehouden. Het is de bedoeling dat de rondzendbrieven breed verspreid worden onder de lutherse gemeenten.

De secretaris onderhield een mailwisseling met prof. Dr. Boendermaker die behulpzaam is bij een onderzoek naar zending en etnografica van de Batu-eilanden door dr. Weener.

 

  1. Lidmaatschap Eukumindo

Eukumindo is een samenwerkingsverband van Indonesische kerken en Europese kerken die relaties onderhouden met Indonesische kerken. Tot de overdracht van taken aan Kerkinactie was de Zendingsraad lid van Eukumindo. De ervaringen uit deze periode  hebben ertoe bijgedragen weer een aanvraag te doen, omdat de verwachting is dat dit netwerk ook in de toekomst op positieve wijze goede diensten zal bewijzen op het gebied van de samenwerking met gelijkgerichte organisaties.

Na afhandeling van de formaliteiten hoopt een delegatie van het bestuur in de assemblee van Eukumindo in 2013 aanwezig te zijn om de kennismaking te hernieuwen

  

Suriname

In de zomer hebben drs. Val en ds. Mudde een bezoek gebracht aan de kerk en de projecten van de lutherse kerk in Suriname. Zij hebben op 29 augustus de lutherse synode vertegenwoordigd bij de inzegening als predikant van Raymond Wimpel in de Maarten Lutherkerk in Paramaribo.

De voorbereidingen voor de renovatie van de bejaardenwoningen zijn in het najaar van start gegaan. Ds. Raymond Wimpel coördineert het geheel.

 

Afvaardigingen

Mw. Aartsen-Kraaijpoel is als lutherse participant afgevaardigd naar de Nederlandse Zendingsraad. De Nederlandse Zendingsraad vergadert 4 x per jaar in Amersfoort. Naast de huishoudelijke vergadering met inbreng van de participanten wordt er steeds een kernonderwerp behandeld. Daarnaast worden er studiedagen georganiseerd die door een breed publiek kunnen worden bijgewoond.

Drs. Val is de vertegenwoordiger naar Oikocredit. Ook onderhoudt hij samen met mw. drs. Fritz de contacten met de dienstenorganisatie van de PKN en Kerkinactie, waar het gezamenlijke projecten betreft.

Dr. drs. Minderhoud onderhoudt de contacten met de Lutheran World Service.

 

Binnenland

Het belangrijkste binnenlandse project is de bijdrage aan de jaarlijkse uitgave van het Luthers Dagboek. Na het overlijden van de heer Reind Loggen die samen met zijn echtgenote mw. Praxedis Bouwman de redactie vormde, heeft mw. Bouwman de werkzaamheden voor het Dagboek 2012/2013 alleen verricht. Het bestuur bezint zich op aanvulling van de redactie.

Verdere binnenlandse projecten betreffen aanvragen van lutherse gemeenten en besturen, die steun vragen bij de uitvoering van hun projecten. In het verslagjaar was dit een aanvraag van de lutherse gemeente Ede voor een bijdrage in de kosten van verbouw van kerk en gemeentecentrum. Een tweede aanvraag betrof het medesubsidiëren van een onderzoeksproject van mw. dr. M. Klomp naar de hedendaagse muzikale vertolkingen van het bijbelse passieverhaal en de wijze waarop dit onderzoek geworteld is in de lutherse traditie.

Tenslotte is het Luthers Genootschap als één van de sponsoren betrokken bij het onderzoeksproject “Luther en zijn theologie”.

 

Publiciteit

De publiciteit heeft in dit verslagjaar vrijwel stil gelegen, mede door de time-out van het blad Elkkwartaal.

Alhoewel de website in de lucht is, is deze het afgelopen jaar niet geactualiseerd. Het bestuur hoopt hier in 2013 een nieuwe impuls aan te kunnen geven.

 

Plannen

Het bestuur van het Genootschap heeft voor 2013 de volgende voornemens:

–          een bestuursdelegatie afvaardigen naar de Eukumindoassemblee in september en hier de contacten met de Indonesische kerken te verstevigen

–          vervolgen van het overleg met de missionaire afdeling van Kerkinactie en Kerkinactie Interactief over de betrokkenheid van de lutherse gemeenschap bij de uitzending van dr. Hillie Veneman naar Nias

–          werving van leden onder de lutherse achterban

–          met andere lutherse besturen tot een gezamenlijke activiteit komen

–          de website uitbouwen

 

Coby Aartsen-Kraaijpoel, secretaris