Jaarverslag 2015

VERSLAG OVER HET JAAR 2015 VAN HET BESTUUR VAN HET

NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is in het verslagjaar als volgt samengesteld:

Mw. dr. P. Bouwman, voorzitter
Mw. C. Aartsen-Kraaijpoel, secretaris
Drs. J.B. Val, penningmeester
Dr. drs. Chr. Minderhoud, lid
Drs. M. Oosterveer, lid

Bestuursvergaderingen

In 2015 kwam het bestuur bijeen op 5 oktober en 4 november. Daarnaast vond er regelmatig overleg plaats tussen leden van het bestuur, al dan niet met derden, over de dagelijkse gang van zaken. Zo vonden er gesprekken plaats met o.m. de Synodale Commissie, een delegatie van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname, met vertegenwoordigers van Kerkinactie en de Vereinte Evangelische Mission Wuppertal.

Afvaardigingen

Mw. dr. Bouwman en drs. Val vertegenwoordigden het Luthers Genootschap in het overleg met Kerkinactie en Kerkinactie Interactief over de lutherse betrokkenheid bij de uitzending van dr. Hillie Veneman naar Nias.

Drs. Val en mw. Aartsen-Kraaijpoel waren standby voor mw. dr. Bouwman, naast bestuursvoorzitter tevens redacteur van het Luthers Dagboek.

Mw. dr. Bouwman werd afgevaardigd naar de assemblee van Eukumindo die in september in Bonn gehouden werd.

Mw. Aartsen-Kraaijpoel is de lutherse afgevaardigde in de Nederlandse Zendingsraad. Er zijn 3 raadsvergaderingen per jaar, waarbij mw. dr. Bouwman de laatste vergadering het Luthers Genootschap vertegenwoordigde. Mw. dr. Bouwman had ook een overleg met dr. G. Noort, directeur NZR, over de betekenis die de LWF kan hebben voor het Nederlandse missionaire werk.

Drs. Val is de vertegenwoordiger naar Oikocredit. Ook onderhoudt hij samen met mw. dr. Bouwman de contacten met de dienstenorganisatie van de PKN en Kerkinactie, waar het gezamenlijke projecten betreft.

Dr. drs. Minderhoud en drs. Val onderhouden de contacten met de Lutheran World Service. 

Activiteiten en projecten

Indonesië:

  1. Nias en Batu-eilanden

De eerste drie maanden van het jaar was prof. dr. K. Zwanepol als gastdocent verbonden aan de Theologische Hogeschool Sundermann in Gunungsitoli. In zijn uitvoerige verslaglegging zijn de knelpunten benoemd en suggesties gedaan voor het realiseren van nieuwe projecten die het theologisch onderwijs kunnen bevorderen.

De ondersteuning van de projecten op Nias betreft de doorgaande steun aan predikantsweduwen en de studiebeurzen voor 8 theologiestudenten (6 vrouwen en 2 mannen) afkomstig van de Batu-eilanden. De aanbeveling van prof. dr. Zwanepol om te investeren in masteropleidingen en post-masteropleidingen is door het bestuur overgenomen. Aan twee master-studenten is een studiebeurs verstrekt, in samenwerking met de Vereinte Evangelische Mission. Mw. Eirene Gulö rondde haar doctoraalstudie in Hongkong met succes af en keerde terug naar Nias.

Het Genootschap subsidieerde verder de kosten voor de aanschaf van een boot en voor de restauratie van een zestal pastorieën op de Batu-eilanden.

Een toezegging werd gedaan voor de subsidiëring van de kosten voor vertaling in het Indonesisch en de druk van ‘Cross and Adu – a socio-hisorical study on the encounter between christianity and the indigenous culture on Nias and the Batu-islands’ door dr. U. Hummel en dr. T. Telaumbanua.

Dr. U. Hummel vertegenwoordigde het Luthers Genootschap op 25 september bij de viering van 150 jaar Rheinische Mission op Nias.

Het bestuur was in samenwerking met Kerk-in-actie Interactief betrokken bij de uitzending van een onderwijskundige, mw. dr. Hillie Veneman, naar de Theologische Hogeschool Sundermann, zoals in het vorige jaarverslag al gemeld. De lutherse gemeente Amsterdam Zuidoost was de uitzendende gemeente, die hierin samenwerkte met de PERKI (Indonesische Christen Gemeenschap). In het voorjaar van 2016 wordt het contract met mw. dr. Veneman beëindigd en in overleg met Kerkinactie Interactief wordt een afscheidstournee in Nederland voorbereid, waarbij de afscheidsviering in de uitzendende gemeente, de ELG Amsterdam Zuidoost, op 3 april 2016 zal plaatsvinden.

Drs. Val onderhoudt de contacten met dr. K. Weener, die een onderzoek verricht naar zending en etnografica van de Batu-eilanden. Met de medewerking van musea en nazaten van de lutherse zendelingen die op de Batu-eilanden gewerkt hebben, is er een waardevolle schat aan informatie en beeldmateriaal bijeengebracht. Het Genootschap draagt bij aan de kosten van publicatie van dit bijzondere boek, waarvan de eerste hoofdstukken inmiddels gereed zijn.

  1. Lidmaatschap Eukumindo

Eukumindo is een samenwerkingsverband van Indonesische kerken en Europese kerken die relaties onderhouden met Indonesische kerken. Mw. dr. Bouwman nam deel aan de assemblee die dit jaar van in 17 – 19 september in Bonn plaatsvond. Het thema was ‘Radicalisering’. Mw. Shafa Elmirzana, moslima, hield een interessante presentatie over fundamentalisme van binnenuit, in onze eigen gelederen. De Indonesische Raad van Kerken is actief met leiderschapsontwikkeling, waarbij twee vertegenwoordigers van iedere lidkerk kunnen worden vrijgesteld voor deelname aan een training. Mw. dr. Bouwman is gevraagd de Scandinavische lutherse kerken die actief zijn met zending in Indonesië te benaderen voor deelname aan Eukumindo.

Suriname

De restauratie van het Bätzorgel van de Maarten Lutherkerk in Paramaribo is gaande, evenals die van de kerk zelf. Dit wordt gedaan met de hulp van andere fondsen.

De verbouwing van de bejaardenwoningen achter de Maarten Luther Kerk is afgerond.

Het luthers seminarium is gekoppeld aan dat van de Evangelische Broedergemeenschap.

Het afgelopen jaar heeft een delegatie van de Surinaamse lutherse kerk twee maal een bezoek gebracht aan Nederland. De laatste keer op 10 november jl. vond er een gesprek plaats met de kerkenraad van Suriname, ds. Marjorie Slagtand en de besturen van Luthers Genootschap en Luthers Diakonessenhuis Fonds. Er is o.m. gesproken over de voortgang van de restauratieprojecten. Er zijn plannen voor een gastdocentschap door ds. H. Mudde in 2016 en prof. dr. K. Zwanepol in 2017.

Noodhulp

In het afgelopen jaar is voor een recordbedrag met behulp van bevriende instellingen subsidie verstrekt voor hulp aan Syrische vluchtelingen in Jordanië en Noord-Irak alsmede aan vluchtelingen in Burundi. Aan dit laatste project is Jesse Kamstra verbonden. Jaap Schutte, decennia lang in dienst van de Lutheran World Service, de laatste jaren in Chad, werkzaam voor de vluchtelingen in Darfur, gaat eind van dit jaar met pensioen.

Door de lutherse gemeenten werd € 15.000,– bijeen gebracht voor de hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Nepal.

Binnenland

Het belangrijkste binnenlandse project is de bijdrage aan de jaarlijkse uitgave van het Luthers Dagboek. Mw. dr. Bouwman vormt de redactie en is hierin bijgestaan door mw. drs. T.K. van Dam, drs. Val en mw. Aartsen-Kraaijpoel.

Het bestuur ziet zich genoodzaakt prioriteiten te stellen ten aanzien van de binnenlandse aanvragen. Het gaat hierbij om lutherse gemeenten en besturen, die steun vragen bij de uitvoering van hun projecten. In het verslagjaar was dit een aanvraag voor het mede subsidiëren van een onderzoeksproject van mw. dr. M. Klomp naar de hedendaagse muzikale vertolkingen van het bijbelse passieverhaal en de wijze waarop dit onderzoek geworteld is in de lutherse traditie en een aanvraag voor het behoud van de lutherse leerstoel van prof. dr. Matthias. Tenslotte is het Genootschap één van de sponsoren betrokken bij het onderzoeksproject “Luther en zijn theologie”.

Ook subsidieert het Luthers Genootschap samen met andere fondsen het onderzoek naar lutherse zendelingen op de Batu-eilanden en de publicatie van het boek dat door dr. K. Weener wordt verricht.

Publiciteit

In Elk-kwartaal wordt regelmatig bericht over de projecten van het Luthers Genootschap.

De lutherse gemeenten worden daarnaast ook via de mail geïnformeerd over de stand van zaken rond de ondersteunde projecten, zoals ook de steun aan het Augusta Victoria Ziekenhuis in Jeruzalem.

Het Luthers Genootschap heeft een website: www.luthersgenootschap.nl.

Overleg internationaal (luthers) afgevaardigden

Op 24 november 2014 vond een overleg plaats tussen Genootschapsbestuur en een aantal mensen die (lutherse) internationale betrekkingen onderhouden. Het doel van deze samenkomst was het overleg met de Synodale Commissie te stroomlijnen en de lutherse synode te ondersteunen. De aanleiding hiertoe ligt o.m. in de toename van het aantal steunaanvragen die het Genootschap ontvangt en het verzoek van de Luther Stichting om vanwege de bestaande overlap de krachten te bundelen. Vanuit dit overleg zal het gesprek met de PKN worden aangegaan, die het niet meer vanzelfsprekend vindt dat de lutherse synode de contacten met de LWF onderhoudt. Deelnemers zijn: mw. drs. T. Verhoeven (president lutherse synode); mw. drs. A. van der Sluis (adviseur LWF Council en DMD, Werkgroep Buitenland Diaconie ELG Amsterdam); de heer H. Wilzing (algemeen secretaris Diaconie ELG Amsterdam); mw. D. Leker (lid LWF Council, met World Service in portefeuille); mw. drs. P. Akerboom-Roelofs (voorzitter Luther Stichting en afgevaardigde Bundesrat Martin Luther Bund); drs. A. Wöhle (secretaris Luther Stichting, oud-Europasecretaris LWF); mw. dr. P. Bouwman (o.a. voorzitter Luthers Genootschap, president KALME); dr. drs. C. Minderhoud (adviseur Lutheran World Service en Luthers Genootschap); mw. drs. M. Schulz (afgevaardigde Europanetwerk van Women in Church and Society LWF).

Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van uitwisseling en het maken van afspraken over o.a. het gesprek met de PKN-kerkleiding en het gezamenlijk oppakken van projecten.

De bedoeling is om dit overleg 1 à 2 x per jaar te doen plaatsvinden. De geplande bijeenkomst in 2015 kon helaas niet doorgaan.

Plannen

Het bestuur van het Genootschap heeft voor 2016 de volgende voornemens:

  • voortgang van het internationaal overleg (zie hierboven)

  • werving van leden en donateurs onder de lutherse achterban via Elkkwartaal

  • de website actualiseren

  • voorbereiding Luthers Dagboek 2017 in het teken van Luther Decade herdenking 500 jaar reformatie

  • vaststellen van het beleidsplan 2015 – 2020

  • opzetten van een Lutherplanet-gids, waarin alle lutherse kerken beschreven staan die uit de Nederlandse lutherse kerk zijn ontstaan

  • professionaliseren geldwerving

Coby Aartsen-Kraaijpoel, secretaris.